Make your own free website on Tripod.com
QURAAN KARIIM
Aayadaha JINKA Lagu-gubo


Watabacuu maatatlu Shayaadiinu Calaa Mulku Sulaymaanu
Wamaa Kafara Sulaymaan
Walaakin Shayaadiinu Kafaruu.
Yu Calimiinu Naasu Sixir
Wamaa Unsilu Calal Malakayn Bibaabil
Haaruut wa Maaruut.
Wamaa Yu Calimaani
Min Axdin Xataa ya quulu
Inamaa Naxnu Fidna.


Ina-hu Min Sulaymaan
Wa-ina-hu Bismilaahi Raxmaani Raxiim
Alaa Tacluu Calayaa Waa tuunii Muslimiin


Yaa Macsharal Jini Wal Insi, Inistadactum Antanfuduu, Min aqdaari Samaawaati wal Ardi, Fanfiduu----Laa tan-fiduuna. Ilaa bi Suldaan.
Fabi-Ayi-Aalaa-i Rabi-kumaa Tuka-dibaan.
Yursalu Calaykumaa, Shuwaadun Min Naarin Wa Nuxaas. Falaa Tan-tansiraan. Fabi-Ayi-Aalaa-i Rabi-kumaa Tuka-dibaan.